Görüş Uzmanı.com
SEPETİM

Hizmetlerimiz

Muhasebe

05 Jul Beklenen Kredi Zararı
Alışabildik mi Beklenen Kredi Zarar Karşılığına?2018 itibarıyla hayatımıza giren ve oldukça ses getiren TFRS 9’un, belki de en kapsamlı değişikliklerini içeren fazıydı kredi zarar karşılıkları. Özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sancılı bir geçiş süreci olduğunu söylesek çok da abartmış olmayız. Zira BDDK tarafından yayım..
21 Mar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı (TMS 40) özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından faydalı olmayı amaçlamaktadır. Gelir elde etme amacı doğrultusunda kullanımı farklı olan gayrimenkullerin işletmenin kendisinin kullandığı gayrimenkullerinden ayırt edilebilmesi, Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ne zaman finansal durum tablosunda göst..
21 Mar Temel Finansal Tablolar
Yönetici özetini indirmek için tıklayınız...
21 Mar TMS 2 Stoklar
TMS 2 işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde satılmak üzere elde tuttuğu, bu amaçla üretmekte olduğu veya üretim sürecinde veya hizmet sunumunda tüketmeyi beklediği hammadde ve malzeme şeklindeki varlıkların maliyetlerinin belirlenmesi, bu maliyetlerin gider olarak kâr veya zarara yansıtılması ve bu tür varlıkların dönem sonu değerlemeleri hakkı..
21 Mar TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
İşletmelerin, duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) elden çıkarılmasının veya durdurulan faaliyetlerin finansal etkilerini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirebilmelerini sağlayacak bilgiyi sunmalarının ve kamuoyuna açıklamalarının sağlanmasıdır.Yönetici özetini indirmek için tıklayınız...
21 Mar TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Standart maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları belirlemektedir. Bu kapsamda, maddi duran varlıkların kayıtlara alınması, defter değerlerinin belirlenmesi ve bu varlıklarla ilgili amortisman giderlerinin ve değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara yansıtılması konularını ele alır. Bu şekilde, finansal tablo kullanıcılarının işl..
21 Mar TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
Finansal bilginin faydalı olması için bu bilginin ihtiyaca ve gerçeğe bir şekilde sunulması gerekmektedir. Kur değişim etkilerinin raporlanması finansal bilginin faydasını ve şeffaflığını geliştirir. Çünkü finansal tablo unsurları; yabancı para kurlarının olumsuz yönde değişmesi durumunda zararlara, düşük hasılata veya yüksek maliyete sebep olan iş..
21 Mar TFRS 16 Kiralamalar ve BOBİ FRS Bölüm 15 Kiralamalar Uyarınca Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
İşletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile karşılanması mümkün değildir (Gönen ve Akça 2014, 71-94). İşletmelerin yeni yatırımlara ihtiyaç duymaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek istemelerine rağmen, fin..
21 Mar Borçlanma Maliyetleri Yönetici Özeti
TMS 23 esas olarak borçlanma maliyetlerinin sınırları çizmekte ve borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirilmesi (diğer bir ifadeyle; ilgili varlıkların maliyetine eklenmesi) hangi durumlarda ise gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini ele almaktadır.Borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirileceğini belirlemek amacıy..
14 Mar Coin’in mi Var Derdin Var!
Bu yazıda coin türü kriptoparalar, TFRS’ler kapsamında ele alınmaktadır. Finansal tablolara yansıtabilecek miyiz?Kripto paralarla ilgili aslında uluslararası alanda üzerinde tek mutabık kalınan konu, kripto paraların varlık olarak finansal tablolara alınabileceğidir. Zira kripto paraların, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de yer ala..

Denetim

30 Aug KGK’nın Kararı Kafaları Karıştırdı!
Denetim ücretleri yıllardır hep tartışma konusu olmuştur. Bağımsız denetime tabi şirket sayısının artmasıyla birlikte artan denetim şirketi sayısı rekabetçi fiyatları da beraberinde getirdi. Denetçilerin alacağı ücretlere ilişkin asgari bir ücret tarifesinin olmaması da bu sorunu gitgide derinleştirdi.Hal böyleyken bağımsız denetim camiasındaki her..
23 May BDS 200 Kapsamında Yapısal Risk Kavramı
    I.    DENETİM VE DENETİM RİSKİ KAVRAMLARIBilindiği üzere bağımsız denetimi diğer denetim türlerinden (faaliyet denetimi, yerindelik denetimi vs.) ayıran en önemli husus, bağımsız denetimin risk temelli yaklaşım üzerine bina edilmiş olmasıdır. Bu yaklaşım, hem denetlenecek işlem sınıfı, hesap bakiyeleri ve açıklamalar düzeyinde hem de riskin sıf..
23 May Hile ve Yevmiye Kayıtları İlişkisi
GİRİŞBağımsız Denetim Standartları, gerek risk değerlendirme gerekse risklere karşılık verme aşamalarında denetçiye genel sorumlulukların yanı sıra hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesine ve bu risklere karşı gerekli denetim prosedürlerinin uygulanmasına yönelik ilave sorumluluklar yüklenmiştir.  Yönetimin hileli işleme iştirak et..
14 Mar Bağımsız Denetimle İlgili Mali, Cezai ve Vergisel Sorumluluklar
Denetim Kuruluşu olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dâhil ya da KAYİK hariç yetkiye haiz olarak faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) herhangi bir şikâyet ya da ihbar olmadığı takdirde kendi mevzuatı doğrultusunda KAYİK dâhil yetkiye haizseniz 3 yılda bir, KAYİK hariç yetkiye haizseniz 6 yılda bir seçilmiş d..
14 Mar Bağımsız Denetimlerde Önemlilik
Bağımsız Denetimlerde ÖnemlilikBağımsız denetim standartları (BDS), Denetçinin bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçi tarafından verilecek görüşe dayanak teşkil edecek makul bir düzeyde güvence elde etmesini gerekli kılar.BDS 200’de ise önemlilik kavramı; “eksiklik ve y..
14 Mar COVID-19'un Bağımsız Denetçiler Üzerindeki Etkileri
COVID-19 hızla yayılmaya devam ederken etkileri birçok şirketin operasyonlarını etkilemekte, hatta bazılarının faaliyetlerinin durma noktasına gelmesine neden olmaktadır. Söz konusu salgın ve devamında beklenen belirsizlik işletmelerin finansal tablolarını da önemli derecede etkilediği gibi sahada ve ekip anlayışı içerisinde çalışan denetçileri de..
14 Mar COVID-19’un Yarattığı Belirsizlik Ortamında İşletmenin Sürekliliği
COVID-19’un ilk ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı yıl olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal etkileri son derece sınırlıydı. Ancak 2020 yılı sonuna gelindiğinde, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle pek çok şirketin gelirlerinde ciddi bir düşüş meydana gelmiş, ekonomik koşullar bozulmuş ve belirsizlikler artmıştır.Özellikle seyahat ve turi..
14 Mar Denetçinin Kilit Denetim Konularına İlişkin Sorumlulukları
BDS 701 yeni bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili kısım ilk olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yayımlanmış ve 2017 yılının başından itibaren uygulanması öngörülmüştür. Standardın yurtdışı uygulamasında BDS 701 sadece borsada işlem gören şirketler için uygulanırken KGK 2017 yılında başladığı yeni bir uygulama ile Standartlara “T” parag..
14 Mar Denetçinin İlişkili Taraflara İlişkin Sorumlulukları
1.GİRİŞİlişkili Taraflar Bir Bağımsız Denetim İşinde Hangi Aşamalarda Karşımıza Çıkmaktadır? İlişkili Taraf Kimdir? Aşağıdaki özelliklere sahip olan taraflar ilişkili taraf olarak adlandırılırlar. Raporlama yapan işletme üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrole veya önemli etkiye sahip olan kişiler, Raporlama yapan işletme üzerinde d..
14 Mar Alacaklara Mutabakat Alınamaması
Dış Teyit Alınamadığı Durumlarda Ticari Alacaklar İçin Uygulanabilecek Alternatif Denetim Prosedürleri Nelerdir?Bilindiği üzere; BDS 505 kapsamında dış teyit gönderilen, yapılan üstelemelere ve yönetimin de karşı taraftan teyit alınması için desteğinin alınmasına rağmen; yanıt alınamayan durumlarda artık Alternatif Denetim Prosedürü uygulanması bir..

Denetiçinin El Rehberi

31 May BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama
Giriş Kapsam 1.                  Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumluluğunu düzenler. Ayrıca bu BDS’de, finansal tabloların denetimi neticesinde düzenlenen denetçi raporunun şekli ve içeriği ele alınmaktadır. Bu BDS’de, aynı numaralı paragraflarda, T kodlu paragraflar (örneğin 30 ve..
31 May BDS 501 Bağımsız Denetim Kanıtları – Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
GirişKapsam1.         Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), finansal tabloların denetiminde denetçinin, BDS 330,  BDS 500 ve diğer ilgili BDS’ler uyarınca yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ederken stoklar, işletmenin dâhil olduğu dava ve iddialar ve bölüm bilgileriyle ilgili özel olarak dikkate alacağı hususları düzenler. Yürürlük Tarihi2.       ..
31 May BDS 330 Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler
31 May BDS 315 İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi
GirişKapsam1.                  Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, finansal tablolardaki “önemli yanlışlık” risklerini belirleme ve değerlendirme sorumluluğunu düzenler. Yürürlük Tarihi2.                 Bu BDS, 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemle..
31 May BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
Giriş Kapsam 1.         Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin finansal tabloların denetimini planlamasına ilişkin sorumluluklarını düzenler. Bu BDS yinelenen denetimler için hazırlanmıştır. İlk defa yapılan denetimlerde (ilk denetimlerde) dikkate alınacak ilâve hususlar ayrıca belirlenmiştir. Planlamanın Rolü ve Zamanlaması 2.      ..
10.000+ Mevzuat
Tasnif edilmiş güncel kanun ve mevzuatlar
10.000+ Soru
Uzmanlarımızca yanıtlandırılmış sorular
Abonelik Seçenekleri
Abonelerimize özel avantajlar
Çerezler (cookie), gorusuzmani.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ziyaret edebilirsiniz.